Regulamin

[vc_row][vc_column css=”.vc_custom_1614939225357{padding-top: 40px !important;padding-bottom: 40px !important;}”][vc_column_text]

Niniejszy regulamin określa:

 

 • zasady korzystania z serwisu internetowego lelcia.pl
 • zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego lelcia.pl
 • prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego.

Rejestracja w serwisie lub złożenie zamówienia w Sklepie są równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.lelcia.pl
 4. Sprzedawca – Lelcia – Ewelina Budzyńska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 5 lok. 71, 80-398 Gdańsk, NIP: 743-202-90-20, REGON: 363327346
 5. Dietetyk – pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiad.ający kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny,
 6. Opieka dietetyczna – usługa umożliwiająca Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej wraz z jadłospisem. Usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną, za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, w siedzibie Sprzedawcy (?), poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie,
 7. Produkt cyfrowy – produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta.

STRONY UMOWY

Sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://www.lelcia.pl (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez firmę Lelcia – Ewelina Budzyńska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 5 lok. 71, 80-398 Gdańsk, NIP: 743-202-90-20, REGON: 363327346 (zwany dalej Sprzedawcą). Kupującym, korzystającym z usług Sklepu może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (zwany dalej Klientem).

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SKLEPU

Sprzedawca poprzez Sklep prowadzi sprzedaż planów treningowych i dietetycznych. Strona internetowa Sklepu umożliwia składanie zamówień na plany treningowe i dietetyczne wyszczególnione na stronie. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 k.c.).

 

WARUNKI ZAMÓWIENIA

Warunkiem składania zamówień poprzez Sklep jest wypełnienie formularza zakupu. W trakcie zakupu Klient podaje następujące dane: imię i nazwisko oraz adres e-mail. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie tych danych uniemożliwia dokonanie przez Klienta zakupów w Sklepie.

Dokonując zakupu Klient:

 

 • akceptuje postanowienia regulaminu
 • wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności, a także wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy newslettera na podany przy zakupie adres e-mailowy
 • wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia, a za zgodą Klienta także w celu przekazywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o nowych produktach, akcjach promocyjnych sprzedawcy lub jego partnerów.

Klient może wypisać się z newslettera wysyłając stosowne oświadczenie na adres kontakt@lelcia.pl. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

Administratorem danych osobowych Klientów jest Lelcia – Ewelina Budzyńska z siedzibą wGdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 5 lok. 71, 80-398 Gdańsk, NIP: 743-202-90-20, REGON: 363327346. Dane osobowe przetwarzane i chronione są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przetwarzania przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz ich ochrony zawarte są w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu. Warunkiem prawidłowej realizacji zlecenia przez Sprzedawcę jest wybór przez Klienta wybranego planu dietetycznego lub planu treningowego i wypełnienie odpowiednich pól właściwych dla wybranego planu.

Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niekompletnego wypełnienia pól, a także za podanie informacji nieprawdziwych. Podanie przez Klienta informacji odnoszących się do jego stanu zdrowia jest dobrowolne, jednakże podanie ich ułatwi Sprzedawcy przygotowanie spersonalizowanego planu treningowego lub dietetycznego. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych po stronie Klienta, przed zakupem planu treningowego lub dietetycznego winien on zasięgnąć stosownej konsultacji lekarskiej. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody na zdrowiu Klienta w przypadku, jeżeli dokonał on zakupu planu treningowego lub planu dietetycznego wbrew zaleceniom lekarskim, wskazaniom zdrowotnym, albo jeżeli Klient nie zasięgnął stosownej porady lekarskiej odnośnie ich zastosowania.

 

CENA

Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są podawane w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceną wiążącą dla stron jest cena podana przy towarze w chwili złożenia zamówienia. Na wszystkie zamówione w Sklepie towary Sprzedawca wystawia paragony fiskalne lub na życzenie Klienta faktury VAT. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sprzedawcy do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Klienta. Za zamówione produkty Klient płaci przelewem na rachunek bankowy odbiorcy przy wykorzystaniu usługi PayU. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia w sytuacji, gdy podana cena towaru będzie nieprawidłowa wskutek błędnego działania systemu informatycznego. Klient może otrzymać rabat na produkty sprzedawane w Sklepie. Rabaty te nie podlegają łączeniu z oferowanymi aktualnie w Sklepie.

 

ZAMÓWIENIE

Zamówienia można składać przez całą dobę poprzez stronę internetową Sklepu. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia w ciągu 8 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8.00-16.00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie do Kupującego wiadomości drogą mailową na adres podany przy rejestracji z informacją o zaakceptowaniu zamówienia przez Sprzedawcę. W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia Klienta do realizacji dochodzi do przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży na odległość pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. W szczególnych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia zamówienia. W sytuacji gdy zamówienie nie zostanie zrealizowane z winy Klienta, Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Klienta kosztami poniesionymi w związku z realizacją zamówienia.

INDYWIDUALNA OPIEKA DIETETYCZNA

 1. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.
 2. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.
 3. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.
 4. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk nie ponosi za to odpowiedzialności.
 5. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 6. Wszystkie informacje, które Dietetyk uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim

 

CZAS REALIZACJI

Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 7 dni roboczych. W szczególnych wypadkach czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Klienta. O zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca informuje Klienta drogą mailową. Przygotowane przez Sprzedającego plany treningowe i dietetyczne dostępne są wysyłane na adres email podany podczas zakupu. Sprzedawca wyraża zgodę na wydrukowanie przez Klienta zamówionego planu treningowego w celu stworzenia jego fizycznej kopii.

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Klient dokonujący zakupu jako konsument (osoba fizyczna, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą), który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Sklepu, może od umowy tej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia wydania mu towaru stanowiącego przedmiot umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie do Sprzedawcy, przed jego upływem, odpowiedniego oświadczenia. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłane jest na adres kontakt@lelcia.pl. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadku:

 

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi treść cyfrową wolną od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedana treść cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Klient stwierdzi wadę treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 6. Dietetyk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje związane z podaniem przez Klienta niepełnych błędnych informacji o stanie zdrowia, zatajenia istotnych faktów, bądź nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dokumentów, a także wyników badań czy też niestosowanie zaleceń podczas konsultacji dietetycznej.
 7. Opieka dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowiaw rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Opieka dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 8. Opieka dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed przystąpieniem do jakiejkolwiek aktywności ruchowej oraz przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.
 9. Wina za niezgodność jadłospisu z oczekiwaniami klienta nie leży po stronie Dietetyka, jeśli niechęć do potrawy lub produktu nie została wyraźnie zaznaczona w ankiecie żywieniowej. W przypadku powyższego, istnieje możliwość dokonania 1 zmiany w obrębie potrawy w 1-tygodniowym jadłospisie. Za każdą kolejna zmianę w obrębie jednej potrawy Klient jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 50 zł.

 

REKLAMACJE

Jeżeli zakup dokonywany jest przez Klienta będącego konsumentem, wówczas zgodność sprzedanego towaru z umową objęta jest odpowiedzialnością Sprzedawcy na zasadach uregulowanych w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176 z późn. zm.). W przypadku sprzedaży towarów konsumpcyjnych (tj. sprzedaży dokonywanej na rzecz Klienta będącego osobą fizyczną, która nabywa towar w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą):

 

 • Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z zawartą umową
 • Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Klient o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć
 • Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Kupujący podał nieprawdziwe informacje podczas wypełniania formularza zamówienia.

W przypadku niezgodności towaru z umową, Klient opisując stwierdzone niezgodności oraz sposób realizacji reklamacji winien zawiadomić o tym Sklep wysyłając stosowną informację na adres kontakt@lelcia.pl. Sprzedawca nie odpowiada za wszelkie szkody wynikłe z niewłaściwego wykonywania przez Kupującego ćwiczeń w oparciu o przygotowane przez Sprzedającego plany treningowe. Reklamacje płatności przy wykorzystaniu serwisu PayU przyjmowane są w formie pisemnej na adres podany na stronie https://www.payu.pl/dane-kontaktowe i winny zawierać: adres e-mail płatnika, numer Płatności, kwotę płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność płatnika. Serwis PayU zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 14 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji od Instytucji pośredniczących.

 

PRAWA AUTORSKIE

Zawartość strony internetowej Sklepu oraz nazwa podlegają ochronie prawnej. Opisy, zdjęcia i inne elementy tworzące serwis na stronie internetowej Sklepu stanowią własność Sprzedawcy lub zostały wykorzystane za zgodą podmiotów uprawnionych. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek materiałów ze strony Sklepu jest zabronione.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.). Sprzedawca informuje, że aby móc korzystać ze strony internetowej Sklepu komputer klienta i jego oprogramowanie powinny spełniać następujące wymagania: komputer z dostępem do Internetu, z systemem operacyjnym umożliwiającym uruchomienie przeglądarki internetowej w wersji umożliwiającej prawidłowe składanie zamówień. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do serwisu spowodowanej usterkami technicznymi po stronie klienta, brakiem dostępu do Internetu przez użytkownika, a także posiadaniem przez Klienta nieodpowiedniego komputera lub systemu operacyjnego, a także wskutek działania siły wyższej. Zgodnie z przepisami wyżej wskazanej ustawy Sprzedawca informuje, że umieszczanie przez Klienta na stronie internetowej Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustaw szczególnych. Sklep jest uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu. Klient będzie uprzedzony o każdorazowej zmianie Regulaminu.

Data ostatniej zmiany: 29.03.2021

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]