Regulamin sklepu internetowego

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

§ 1 DEFINICJE

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
  b) Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Lelcia – Ewelina Budzyńska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 5 lok. 71, 80-398 Gdańsk, NIP: 743-202-90-20, REGON: 363327346
  c) Kliencie lub zamiennie Kupującym  należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
  d) Stronach lub Stronie należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strony” zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
  e) Konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 k.c. oraz osobę fizyczną posiadającą status quasikonsumenta tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zawierającymi
  ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową;
  f) Sklepie lub Sklepie internetowym należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://www.lelcia.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje swoje produkty cyfrowe;
  g) Dietetyku należy przez to rozumieć pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiadającego kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny;
  h) Opiece dietetycznej należy przez to rozumieć usługę umożliwiającą Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej wraz z jadłospisem, przy czym usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną, w tym w szczególności za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie,
  i) Produkcie cyfrowym należy przez to rozumieć produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta
  j) koszyku należy przez to rozumieć składnik Sklepu internetowego, który służy do określenia przez Klienta danych dotyczących zamówienia, w tym składnik Sklepu, w którym znajdują się wybrane i zamawiane przez Klienta Produkty cyfrowe.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady zakupu Produktów cyfrowych od Sprzedawcy
  za pośrednictwem Sklepu internetowego, w tym wzajemne prawa i obowiązki Stron z tym związane.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie https://lelcia.pl/regulamin/ dla każdego użytkownika Internetu, w tym dla każdego Kupującego.
 3. Zakupu publikacji za pośrednictwem Sklepu internetowego może dokonać każdy Kupujący, po wprowadzeniu danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym Kupujący posiadający konto w Sklepie.
 4. Kupujący składając zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego oświadcza tym samym, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje ten Regulamin bez zastrzeżeń.
 5. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.
 6. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności, a także wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy newslettera na podany przy zakupie adres e-mailowy.
 7. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia, a za zgodą Klienta także w celu przekazywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o nowych produktach, akcjach promocyjnych sprzedawcy lub jego partnerów.
 8. Klient może wypisać się z newslettera wysyłając stosowne oświadczenie na adres kontakt@lelcia.pl.
 9. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.
 10. Administratorem danych osobowych Klientów jest Lelcia – Ewelina Budzyńska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 5 lok. 71, 80-398 Gdańsk, NIP: 743-202-90-20, REGON: 363327346.
 11. Dane osobowe przetwarzane i chronione są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przetwarzania przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz ich ochrony zawarte są w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 12. W przypadku zawarcia Umowy na zakup współpracy indywidualnej, warunkiem prawidłowej realizacji zlecenia przez Sprzedawcę jest wybór przez Klienta wybranego planu dietetycznego ankiety przesłanej przez Sprzedawcę.
 13. Sprzedawca nie odpowiada za szkody wynikłe z niekompletnego wypełnienia ankiety, a także za podanie informacji nieprawdziwych. Podanie przez Klienta informacji odnoszących się do jego stanu zdrowia jest dobrowolne, jednakże podanie ich ułatwi Sprzedawcy przygotowanie spersonalizowanego planu dietetycznego. W przypadku przeciwwskazań zdrowotnych po stronie Klienta, przed zakupem planu dietetycznego winien on zasięgnąć stosownej konsultacji lekarskiej.
 14. Sprzedawca zapewnia, że publikowane w Sklepie opinie o Produktach cyfrowych i/lub o Sklepie pochodzą wyłącznie od osób, które używały danego Produktu lub go zakupiły.
 15. Wystawienie opinii o jest możliwe wyłącznie po zakupie danego Produktu dla Kupujących, którzy dokonali wcześniejszego zamówienia w Sklepie, a Zamówienie to zostało zrealizowane.
 16. Sprzedawca weryfikuje opinie na poprzez sprawdzenie czy adres e-mail podany przez Kupującego podczas zakupów jest tożsamy z adresem e-mail osoby wystawiającej opinię. Opinie pochodzące z innych adresów e-mail, bądź takie, w których są wątpliwości co do ich pochodzenia nie będą publikowane, a te opublikowane wcześniej zostaną przez Sprzedawcę usunięte.


§ 3 SKŁADANIE, PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient dokonuje zamówienia Produktu cyfrowego zaznaczając go w Sklepie internetowym za pomocą kliknięcia opcji „dodaj do koszyka”, a następnie  w samym koszyku doprecyzowuje wskazane tam elementy zamówienia.
 2. Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza zamówienia Klient winien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi danymi, które tam wprowadził i kliknąć przycisk „przejdź do płatności”. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza zamówienia system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty wskazujące na popełnione błędy lub braki uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia.
 3. Do momentu zapłaty za wybrany Produkt cyfrowy Klient ma możliwość rezygnacji i usunięcia produktu z Koszyka.
 4. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po dokonaniu przez Kupującego, za pośrednictwem oferowanych przez Sprzedawcę form płatności, zapłaty ceny i jej zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sprzedawcy. O dokonaniu prawidłowej płatności Sprzedawca informuje Kupującego poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 5. Produkt cyfrowy udostępniany jest nie później niż w ciągu 12 godzin od wysłania wiadomości elektronicznej, o której mowa w ust. 5. Produkt cyfrowy dostępny będzie do pobrania w wiadomości elektronicznej wysłanej na wskazany przez Klienta w zamówieniu adres poczty elektronicznej.
 6. Klient ma możliwość pobrać zakupiony Produkt cyfrowy i zapisać go w pamięci urządzenia przez dwa lata licząc od dnia zakupu. Po upływie tego terminu wygasa możliwość ściągnięcia pliku.
 7. Klient może otrzymać fakturę elektroniczną, wystawioną i doręczoną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, po udostępnieniu Produktu cyfrowego.
 8. Szczegółowe zasady płatności określone zostały na stronie wybranego przez Klienta w zamówieniu dostawcy systemu płatności.
 9. Liczba komputerów lub urządzeń mobilnych, na które Klient może pobrać zamówiony Produkt cyfrowy jest nieograniczona.

§ 4 CENA

 1. Sprzedawca oświadcza, że całkowita cena za udostępnienie danego Produktu cyfrowego jest podana w Sklepie internetowym w ramach informacji o tym produkcie lub w treści zamówienia Produktu. Cena tam podana w dacie złożenia zamówienia przez Klienta wiąże Strony.
 2. Sprzedawca podaje cenę brutto, tj. uwzględniającą podatek od towarów i usług.
 3. Klient dokonuje płatności ceny stosownie do postanowień § 3 Regulaminu.
 4. W przypadku wprowadzenia czasowej promocji na Produkt cyfrowy Sprzedawca zobowiązany jest umieścić przy produkcie informację o najniższej cenie w ciągu ostatnich 30 dni, a jeśli produkt znajduje się w ofercie krócej niż 30 dni, ostatnią najniższą cenę.
 5. W przypadku personalizowanej ceny (tj. ceny ustalanej dla konkretnej grupy Klientów, w oparciu o kryteria np. lokalizacji, korzystania z urządzeń mobilnych), Sprzedawca umieści taką informację przy Produkcie cyfrowym.


§5 LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PUBLIKACJI 

 1. Każdy Produkt cyfrowy oferowany za pośrednictwem Sklepu internetowego stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, a tym samym jest objęty przewidzianą tym prawem ochroną.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie z zakupionego Produktu cyfrowego, jednakże wymaga to zawarcia dodatkowej pisemnej umowy z Klientem. Umowa ta może przewidywać dodatkowe wynagrodzenie na rzecz Sprzedawcy za udzielenie licencji.
 3. Klient, który sfinalizował i prawidłowo opłacił zamówienie jest uprawniony do pobrania pliku stanowiącego Produkt cyfrowy. Liczba pobrań jest nieograniczona. Pobrania mogą nastąpić na dowolną liczbę urządzeń. Pobranie jest możliwe przez dwa lata od dnia zawarcia umowy, po upływie tego terminu możliwość pobrania pliku wygasa.
 4. Po dokonaniu pierwszego pobrania zamówienie uznaje się za wykonane w całości.
 5. Z chwilą sfinalizowania zamówienia Sprzedawca udziela Klientowi licencji na korzystanie z Produktu cyfrowego wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  a) korzystanie z Produktu cyfrowego wyłącznie przez Klienta, który zakupił Produkt i któremu licencja zostaje udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, bez możliwości użytkowania w celach komercyjnych czy publicznego wyświetlania i prezentowania.
 6. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny, jest nieograniczona w czasie, z zastrzeżeniem treści ust. 3.
 7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania Produktu cyfrowego, jego fragmentów, jego kopii, wykorzystywania Produktu cyfrowego w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji Produktu cyfrowego, usuwania błędów Produktu czy naruszania praw przysługujących Sprzedawcy na podstawie Prawa autorskiego.
 8. Klient, który zakupił publikację, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niej osobom trzecim.
 9. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z Produktu cyfrowego zakupionego przez niego.


§6 ZABEZPIECZENIA PUBLIKACJI

 1. Każdy Produkt cyfrowy może być zabezpieczony znakiem wodnym przed nielegalnym kopiowaniem. Informacja o formie zabezpieczenia, o ile zostanie ono zastosowane, zostanie podane przy opisie Produktu cyfrowego.
 2. Nie wolno usuwać zabezpieczenia publikacji. Klient, który nabył Produkt cyfrowy zobowiązuje się do nieusuwania jego zabezpieczenia.


§7 WYMAGANIA TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE

 1. Sprzedawca zastrzega, że jeśli z opisu podanego przy danym Produkcie cyfrowym nie wynika nic innego:
  a) przy pierwszym otwarciu pliku zawierającego zakupiony Produkt cyfrowy konieczne będzie połączenie z internetem (pierwsze otwarcie związane będzie ze ściągnięciem pliku);
  b) do czytania Produktu cyfrowego zabezpieczonego znakiem wodnym nie jest wymagane stosowanie specjalnych programów.
  c) Produkt cyfrowy przesyłany jest w formacie PDF.


§8 ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W wyniku złożenia przez Klienta zamówienia na Produkt cyfrowy dochodzi do zawarcia umowy na warunkach opisanych w Regulaminie, zwanej dalej „Umową”.
 2. W przypadku płatności dokonywanych przelewem tradycyjnym za moment zawarcia Umowy uznaje się udostępnienie Klientowi Produktu cyfrowego poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 3. Jednostronne rozwiązanie Umowy przez Klienta nie mającego statusu Konsumenta regulują obowiązujące przepisy prawne, z tym zastrzeżeniem, że Klient taki nie może odstąpić od Umowy ani rozwiązać jej w inny sposób, gdy:
  a) zapłacił za jej przedmiot, choćby część kwoty;
  b) Produkt cyfrowy został mu udostępniony.

§9 REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@lelcia.pl pisemnie na adres aktualnej siedziby Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja dot. Produktu cyfrowego” w przypadku problemów z dostępem do zakupionego Produktu cyfrowego, pobraniem pliku z Produktem lub otwarciem takiego pliku, w szczególności, gdy:
  a) pobrany plik zawierający Produkt cyfrowy okaże się uszkodzony;
  b) w określonym w Regulaminie terminie liczonym od momentu zapłaty ceny Produkt cyfrowy nie zostanie Klientowi udostępniony w sposób wskazany w zamówieniu.
 2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
 4. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu udostępnienia publikacji Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.

§10 ZAPISY DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW

 1. O ile nic innego nie wynika z niniejszego Regulaminu poniższe postanowienia mają zastosowanie jedynie do Kupujących będących Konsumentami. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym paragrafie do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Konsumentem zastosowanie mają postanowienia Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Klient mający status Konsumenta składając zamówienie na zakup Produktu cyfrowego wyraża tym samym zgodę na rozpoczęcie świadczenia usługi objętej jego przedmiotem przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 8 Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia Umowy.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy złożonego w sposób, o którym mowa w ust. 4.
 6. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 7. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca może uniemożliwić Konsumentowi korzystanie z Produktu cyfrowego, w szczególności przez uniemożliwienie Konsumentowi ściągnięcia pliku zawierającego Produkt cyfrowy.
 8. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta, a w szczególności do Umów sprzedaży publikacji, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Konsumentowi potwierdzenie, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 2 albo art. 21 ust. 1 Ustawy o prawach konsumenta. Za moment rozpoczęcia spełnienia świadczenia należy rozumieć pobrania przez Konsumenta Produkt cyfrowy.
 9. Jeżeli Produkt cyfrowy jest niezgodna z umową, Konsumentowi przysługują uprawnienia opisane poniżej, w tym Konsument może żądać doprowadzenia do zgodności Produktu z Umową.
 10. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu cyfrowego do zgodności z Umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 11. Sprzedawca doprowadza Produkt cyfrowy do zgodności z Umową w rozsądnym czasie od chwili, w której został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając jej charakter oraz cel, w jakim jest wykorzystywana. Koszty doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową ponosi Sprzedawca.
 12. Jeżeli Produkt jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
  a) doprowadzenie do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów stosownie do art. 43m ust. 2 i 3 Ustawy o prawach konsumenta;
  b) Sprzedawca nie doprowadził do zgodności z Umową zgodnie z art. 43m ust. 4 Ustawy o prawach konsumenta; c) brak zgodności z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
  d) brak zgodności z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w art. 43m Ustawy o prawach konsumenta;
  e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Produktu do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 13. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Produktu cyfrowego niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Produktu zgodnego z Umową.
 14. Sprzedawca ma obowiązek dokonać zwrotu Konsumentowi ceny należnej wskutek skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy lub obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy lub obniżeniu ceny.
 15. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 16. Postanowienia Regulaminu, które ograniczałyby prawa Konsumenta, wynikające z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, nie mają do niego zastosowania.

§ 13 INDYWIDUALNA OPIEKA DIETETYCZNA

 1. Dietetyk posiada odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiada kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny.
 2. Klient jest świadomy, że usługi świadczone przez Dietetyka nie dają gwarancji uzyskania założonych i oczekiwanych przez Klienta skutków.
 3. Dietetyk ani Sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za wszystkie skutki wynikające z nieodpowiedniego stosowania planu żywieniowego i suplementacji przygotowanej przez Dietetyka. Klient jest świadomy, że niestosowanie się przez niego lub wybiórcze stosowanie się do uzyskanych zaleceń może przynieść negatywny skutek pod kątem stanu zdrowia, a nawet życia.
 4. Klient jest również świadomy, że zatajanie informacji bądź podanie nieprawdziwych informacji na temat swojego stanu zdrowia, stylu życia, przyjmowanych leków czy suplementów może negatywnie wpłynąć na stan zdrowia. Dietetyk ani Sprzedawca nie ponosi za to odpowiedzialności.
 5. Ryzyko wystąpienia efektów ubocznych jest znikome, jednak Dietetyk ani Sprzedawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich możliwych przeciwwskazań przy stosowaniu danej suplementacji i sposobu żywienia, dlatego Dietetyk ani Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki ich stosowania.
 6. Wszystkie informacje, które Dietetyk i Sprzedawca uzyskuje w trakcie świadczenia Usług dla Klienta, objęte są tajemnicą bezterminowo i nie są przekazywane osobom trzecim.
 7. Termin realizacji usługi związanej z indywidualną opieką dietetyczną ustalany jest indywidualnie z Klientem i nie mają do niej zastosowania zapisy o terminach realizacji Umowy wynikające z niniejszego Regulaminu.
 8. Opieka dietetyczna nie stanowi udzielenia pomocy, porady lub opinii lekarskiej, ani orzeczenia o stanie zdrowia w rozumieniu Ustawy o Zawodzie Lekarza. Konsultacja dietetyczna nie stanowi także działalności leczniczej ani świadczenia zdrowotnego w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Działalności Leczniczej. Opieka dietetyczna ma charakter informacyjny i edukacyjny oraz ma na celu promocję zdrowego stylu życia.
 9. Opieka dietetyczna nie zastępuje bezpośredniej wizyty u lekarza. Jeżeli istnieją wątpliwości co do stanu zdrowia oraz ewentualnych przeciwwskazań do stosowania zaleceń dietetyka, na którymkolwiek z etapów należy zasięgnąć opinii lekarza. Zaleca się, aby przed zastosowaniem jakiegokolwiek programu dietetycznego, zasięgnąć porady lekarza. Dieta i suplementacja mają na celu procesu leczniczego czy też zdrowego trybu życia, nie mogą zastąpić Klientowi konsultacji u lekarza specjalisty czy leków.
 10. Wina za niezgodność jadłospisu z oczekiwaniami klienta nie leży po stronie Dietetyka, jeśli niechęć do potrawy lub produktu nie została wyraźnie zaznaczona w ankiecie żywieniowej. W przypadku powyższego, istnieje możliwość dokonania 1 zmiany w obrębie potrawy w 1-tygodniowym jadłospisie. Za każdą kolejna zmianę w obrębie jednej potrawy Klient jest zobowiązany uiścić opłatę w wysokości 50 zł brutto.

§ 12 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa podlega prawu polskiemu.
 2. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, adresów stron Sklepu internetowego i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego w Sklepie internetowym Regulaminu. Wprowadzenie innych – aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu – form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie Sklepu informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami.
 4. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu cyfrowego. Postanowienie to nie odnosi się do Produktów cyfrowych nabytych przez Konsumentów.
 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z Produktów cyfrowych stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i z zastrzeżeniem ust. 11 dotyczy Umów zawartych w tym dniu i po tym dniu.
 7. W przypadku Umów zawartych z Konsumentami przed dniem 1 stycznia 2023 r. postanowienia Regulaminu stosuje się, jeżeli dostarczenia Produktu cyfrowego miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu.

Wcześniejsza wersja:
Regulamin sklepu internetowego