Regulamin newsletter

REGULAMIN NEWSLETTER

§ 1 DEFINICJE 

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  a) Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin;
  b) Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Lelcia – Ewelina Budzyńska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 5 lok. 71, 80-398 Gdańsk,
  NIP: 743-202-90-20, REGON: 363327346;
  c) Kliencie lub zamiennie Kupującym  należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, a posiadającą zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
  d) Stronach lub Stronie należy przez to rozumieć łącznie Sprzedawcę i Klienta, którzy zawarli umowę na podstawie Regulaminu; pojęcie „Strony” zaś odnosi się do każdego z tych podmiotów z osobna;
  e) Konsumencie należy przez to rozumieć osobę fizyczną, o której mowa w art. 221 k.c. oraz osobę fizyczną posiadającą status quasikonsumenta tj. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi zawierającymi
  ze Sprzedawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową;
  f) Sklepie lub Sklepie internetowym należy przez to rozumieć sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://www.lelcia.pl, za pośrednictwem którego Sprzedawca oferuje swoje produkty cyfrowe;
  g) Dietetyku należy przez to rozumieć pracownika posiadającego odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz posiadającego kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych w dziedzinie medycyny;
  h) Opiece dietetycznej należy przez to rozumieć usługę umożliwiającą Klientowi uzyskanie od Dietetyka porady dietetycznej wraz z jadłospisem, przy czym usługa jest świadczona przez Dietetyka drogą elektroniczną, w tym w szczególności za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, poprzez komunikator internetowy lub telefonicznie,
  i) Produkcie cyfrowym należy przez to rozumieć produkt w wersji wyłącznie elektronicznej, co do którego ma zastosowanie wyjątek od prawa odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jest to np. e-book, który udostępniamy klientowi w zamian za prawidłowe wypełnienie formularza i w konsekwencji zasubskrybowanie newslettera, a co za tym idzie zawarcie ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych, w której Ceną są dane osobowe;
  j) Cenie należy przez to rozumieć osobowe przekazane na etapie uzupełniania Formularza rejestracji lub określona w złotych polskich kwota wynagrodzenia brutto (uwzględniająca podatek) należna Sprzedawcy za udzielenie dostępu do Produktu Cyfrowego.
  k) Koszyku należy przez to rozumieć składnik Sklepu internetowego, który służy do określenia przez Klienta danych dotyczących zamówienia, w tym składnik Sklepu, w którym znajdują się wybrane i zamawiane przez Klienta Produkty cyfrowe.
  l) Newsletterze – należy przez to rozumieć informacje przesyłane przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej. 

§2 PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY O DOSTARCZANIE PRODUKTU CYFROWEGO

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca umożliwia Klientowi zawarcie umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego za który Klient nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej, ale dostarcza Sprzedawcy swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera.
 2. Jeżeli Klient nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu Newslettera, może dokonać zakupu Materiałów, płacąc za nie określoną przez Sprzedawcę cenę. Zakup w ten sposób wymaga indywidualnego kontaktu ze Sprzedawcą.
 3. Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 Regulaminu, wymaga wypełnienia i przesłania Formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w Formularzu. Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia Klientowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji Newslettera.

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW

 1. Do korzystania z Materiałów konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta:
  a) dostęp do Internetu,
  b) standardowy system operacyjny,
  c) standardowa przeglądarka internetowa,
  d) standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader).

§4 PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ 

 1. Produkty cyfrowe udostępniane Klientowi przez Sprzedawcę w wyniku zawarcia Umowy stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Administratorowi.
 2. Sprzedawca jest uprawniony do udzielenia licencji na korzystanie
  z zakupionego Produktu cyfrowego, jednakże wymaga to zawarcia dodatkowej pisemnej umowy z Klientem. Umowa ta może przewidywać dodatkowe wynagrodzenie na rzecz Sprzedawcy za udzielenie licencji.
 3. Klient, który sfinalizował i prawidłowo dokonał zapisu na newsletter jest uprawniony do pobrania pliku stanowiącego Produkt cyfrowy. Liczba pobrań jest nieograniczona. Pobrania mogą nastąpić na dowolną liczbę urządzeń.
 4. Po dokonaniu pierwszego pobrania zamówienie uznaje się za wykonane w całości.
 5. Z chwilą sfinalizowania zamówienia Sprzedawca udziela Klientowi licencji na korzystanie z Produktu cyfrowego wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
  a) korzystanie z Produktu cyfrowego wyłącznie przez Klienta, który zakupił Produkt i któremu licencja zostaje udzielona, dla własnego użytku wewnętrznego, bez możliwości użytkowania w celach komercyjnych czy publicznego wyświetlania i prezentowania.
 6. Licencja ma charakter niewyłączny i niezbywalny.
 7. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa autorskiego oraz postanowień niniejszego Regulaminu Klient nie jest uprawniony do rozpowszechniania ani udostępniania Produktu cyfrowego, jego fragmentów, jego kopii, wykorzystywania Produktu cyfrowego w celach komercyjnych, dokonywania zmian czy wszelkiego rodzaju modyfikacji Produktu cyfrowego, usuwania błędów Produktu czy naruszania praw przysługujących Sprzedawcy na podstawie Prawa autorskiego.
 8. Klient, który otrzymał Produkt cyfrowy, nie ma prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z niej osobom trzecim.
 9. Klient winien zadbać, by żadna osoba nieuprawniona nie korzystała z Produktu cyfrowego.

§5 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klient, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania Newslettera.
 2. Aby odstąpić od Umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Sprzedawcy.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 4. Odstąpienie od Umowy jest możliwe jedynie wówczas, gdy Klient nie pobrał otrzymanego Produktu cyfrowego.
 5. Klient w każdej chwili może również wypisać się z Newslettera niezależnie od odstąpienia od Umowy. Klient może dokonać wypisu poprzez kliknięcie z link rezygnacyjny zamieszczony w każdej wiadomości e-mail wysłanej w ramach Newslettera lub informując bezpośrednio Sprzedawcę o woli rezygnacji z otrzymywania Newslettera.

§6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY I REKLAMACJE

 1. Klient ma prawo zgłosić reklamację w drodze elektronicznej na adres poczty elektronicznej kontakt@lelcia.pl pisemnie na adres aktualnej siedziby Sprzedawcy z dopiskiem „Reklamacja dot. Produktu cyfrowego” w przypadku problemów z dostępem do zakupionego Produktu cyfrowego, pobraniem pliku z Produktem lub otwarciem takiego pliku, w szczególności, gdy:
  a) pobrany plik zawierający Produkt cyfrowy okaże się uszkodzony;
  b) w określonym w Regulaminie terminie liczonym od momentu zapłaty ceny Produkt cyfrowy nie zostanie Klientowi udostępniony w sposób wskazany w zamówieniu.
 2. Reklamacja winna zawierać w szczególności opis problemu, który Klient zgłasza, imię i nazwisko osoby zgłaszającej w imieniu Klienta reklamację, nr zamówienia, którego zgłoszenie dotyczy, a także sposób kontaktu z Klientem (adres poczty elektronicznej, numer telefonu, numer faksu, ewentualnie adres do korespondencji). Sprzedawca zastrzega sobie możliwość kontaktu z Klientem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych kontaktowych.
 3. Z zastrzeżeniem pkt 4 poniżej, reklamacja zostanie rozparzona w terminie 14 (czternaście) dni od dnia dokonania prawidłowego zgłoszenia.
 4. Reklamacje zgłoszone po upływie jednego roku od dnia upływu terminu udostępnienia publikacji Klientowi, nie podlegają rozpatrzeniu.

§7 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie wskazanym w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności, a także wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy newslettera na podany przy zakupie adres e-mailowy.
 2. Kupujący wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia, a za zgodą Klienta także w celu przekazywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) o nowych produktach, akcjach promocyjnych sprzedawcy lub jego partnerów.
 3. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.
 4. Administratorem danych osobowych Klientów jest Lelcia – Ewelina Budzyńska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 5 lok. 71, 80-398 Gdańsk, NIP: 743-202-90-20, REGON: 363327346.
 5. Dane osobowe przetwarzane i chronione są zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przetwarzania przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Klienta oraz ich ochrony zawarte są w Polityce prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.
 6. Strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej informacji zarówno na temat plików cookies jak i przetwarzania danych osobowych znajdziesz w Polityce prywatności.

§8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowa podlega prawu polskiemu.
 2. Sprzedawca ma prawo dokonać zmiany numeru telefonu, adresów stron Sklepu internetowego i innych adresów podanych w treści Regulaminu poprzez przesłanie informacji na ten temat Klientowi, który zawarł Umowę na podany przez niego adres (podane adresy) poczty elektronicznej lub zamieszczając je w treści dostępnego w Sklepie internetowym Regulaminu. Wprowadzenie innych – aniżeli określone w dacie wejścia w życie Regulaminu – form płatności jest dokonywane przez Sprzedawcę poprzez podanie na stronie Sklepu informacji na ten temat. Ww. zmiany nie są zmianami Regulaminu ani Umowy.
 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami.
 4. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Produktu cyfrowego. Postanowienie to nie odnosi się do Produktów cyfrowych nabytych przez Konsumentów.
 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawnych, wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z Produktów cyfrowych stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i z zastrzeżeniem ust. 11 dotyczy Umów zawartych w tym dniu i po tym dniu.
 7. W przypadku Umów zawartych z Konsumentami przed dniem 1 stycznia 2023 r. postanowienia Regulaminu stosuje się, jeżeli dostarczenie Produktu cyfrowego miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu.